Oferta

ESKA Projekt

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budownictwa drogowego i mostowego w następującym zakresie:

 • opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wszelkich układów komunikacyjnych: dróg, ulic, skrzyżowań, parkingów, placów manewrowych, ścieżek rowerowych, chodników i innych,
 • opracowania projektów budowlanych i wykonawczych obiektów mostowych, przepustów, innych obiektów inżynierskich,
 • opracowania projektów technicznych zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • sporządzenia  projektów budowlanych i wykonawczych infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych,  przyłączy,
 • sporządzenia  projektów technicznych usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
 • opracowania projektów docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
 • opracowania przedmiaru i kosztorysów robót,
 • opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji,
 • weryfikacja projektów drogowych i mostowych,
 • sporządzenia ekspertyz i opinii technicznych.

Naszą domena to sporządzanie projektów w sposób sumienny, solidny a przede wszystkim
w wyznaczonym terminie. 

 

Oferujemy profesjonalne usługi w następujących dziedzinach:

 • nadzory inwestorskie robót związanych z budową dróg, mostów, przepustów oraz parkingów i placów manewrowych,
 • nadzory inwestorskie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w ramach budowy lub przebudowy dróg tj. sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej itd.,
 • nadzory autorskie,
 • rozliczenie finansowe realizowanych inwestycji włącznie z rozliczeniem inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • dokumentacje projektowe obejmujące projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze budowy i przebudowy dróg, ulic, parkingów oraz obiektów inżynierskich,
 • ekspertyzy oraz opinie techniczne związane z budową i eksploatacją dróg, ulic oraz mostów,
 • analiza i weryfikacja dokumentacji projektowych dróg, ulic oraz mostów,
 • kosztorysów inwestorskich robót drogowych oraz mostowych.